<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Search
alana90 alana90
e.motion

alana90|Vietnam


My Blog

«back

Cach chon mua nha dat hop ly

Sep 25, 2018

287 Views
     (0 Rating)

Cách chọn mua nhà hợp lý

Mua một ngôi nhà phong thủy thật sự là một trải nghiệm hấp dẫn. Mặc dù nó có thể dễ dàng áp đảo và đe dọa bạn. Bạn tìm kiếm một ngôi nhà đẹp, đẹp và đủ lớn cho gia đình bạn. Bạn chọn đúng vị trí với đủ loại lựa chọn. Bạn tránh những ngôi nhà đắt đỏ, tìm giá rẻ và đối phó với các công trình đang bày bán vô kể ngoài kia.

Xem thêm: Bất động sản đầu tư nhà đất, kinh doanh bất động sản thông thái

Nhưng nếu tất cả điều này dẫn đến một thảm họa phong thủy thì điểm nào trong tất cả các nghiên cứu của bạn? Bạn sẽ sống trong nhà hy vọng suốt đời. Vì vậy, bạn sẽ muốn có một ngôi nhà phong thủy tốt giúp bạn tích lũy sự giàu có và nuôi dưỡng những mối quan hệ tuyệt vời và mang đến cho bạn sức khỏe, hạnh phúc và sức sống.

< em>

Bạn sẽ cần một la bàn phong thủy tốt

Học cách chọn một ngôi nhà phong thủy thật sự thú vị khi bạn biết những gì cần tìm. Ngoài ra bạn phải biết những gì để tránh. Nó cũng sẽ giúp bạn phát triển đôi mắt phong thủy của riêng bạn. Và có một ngôi nhà tuyệt vời có nghĩa là may mắn chảy trong suốt cuộc đời. Bạn sẽ tận hưởng sự giàu có và thịnh vượng và các mối quan hệ tuyệt vời nếu bạn có thể chọn một ngôi nhà phong thủy tuyệt vời.

Một khi bạn biết số kua bạn phải kiểm tra xem bạn là một nhóm đông hoặc nhóm phía tây. Nếu người trụ cột là từ nhóm đông có nghĩa là số kua - 1,3,4,9 gia đình sẽ được hưởng lợi từ một ngôi nhà phải đối mặt với Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

Nếu người chiến thắng bánh mì là từ nhóm tây  có nghĩa là số kua - 2, 6,7,8 gia đình sẽ được hưởng lợi từ một ngôi nhà phải đối mặt với Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc.

Bạn sẽ cần một la bàn phong thủy BDS tốt . Không chỉ bất kỳ la bàn nào khác. Trong một la bàn thông thường, bạn sẽ tìm thấy 4 hướng chính là hướng bắc, nam, đông, tây và 4 hướng phụ đông bắc, đông nam, tây bắc và tây nam. Vì vậy, đó là tổng cộng 8 hướng.

< em>

Môi trường tự nhiên rất mạnh mẽ

Một la bàn phong thủy sẽ không chỉ có 8 hướng nhưng mỗi hướng được chia thành 3 hướng phụ. Vì vậy, bạn có một hướng của 24 hướng trong loại la bàn. Vì vậy, bạn sẽ biết chính xác nếu bạn đang phải đối mặt với phía bắc sau đó là nó về phía bắc 1, phía bắc 2 hoặc phía bắc 3. Mỗi hướng được chia thành 3 hướng phụ.

 

Môi trường tự nhiên rất mạnh mẽ. Vì vậy, theo Dịch vụ nhà đất e ven nếu nội thất của bạn bị những sai lầm phong thủy, bạn không cần phải lo lắng nếu nhà của bạn  thích phong cảnh tuyệt vời phong thủy và môi trường xung quanh vật lý . Nhưng nếu cảnh quan đang bị phong thủy xấu thì ngay cả những món đồ phong thủy mạnh nhất trong nhà cũng sẽ yếu.

<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">C&aacute;ch chọn mua nh&agrave; hợp l&yacute;</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Mua một ng&ocirc;i nh&agrave; phong thủy thật sự l&agrave; một trải nghiệm hấp dẫn. Mặc d&ugrave; n&oacute; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng &aacute;p đảo v&agrave; đe dọa bạn. Bạn t&igrave;m kiếm một ng&ocirc;i nh&agrave; đẹp, đẹp v&agrave; đủ lớn cho gia đ&igrave;nh bạn. Bạn chọn đ&uacute;ng vị tr&iacute; với đủ loại lựa chọn. Bạn tr&aacute;nh những ng&ocirc;i nh&agrave; đắt đỏ, t&igrave;m gi&aacute; rẻ v&agrave; đối ph&oacute; với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang b&agrave;y b&aacute;n v&ocirc; kể ngo&agrave;i kia.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a href="http://www.insulboot.com/blog/Twenty-Fifth-Baam.html"><strong>B t động sản đầu tư nh&agrave; đất, kinh doanh bất động sản th&ocirc;ng th&aacute;i</strong></a></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Nhưng nếu tất cả điều n&agrave;y dẫn đến một thảm họa phong thủy th&igrave; điểm n&agrave;o trong tất cả c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu của bạn? Bạn sẽ sống trong nh&agrave; hy vọng suốt đời. V&igrave; vậy, bạn sẽ muốn c&oacute; một ng&ocirc;i nh&agrave; phong thủy tốt gi&uacute;p bạn t&iacute;ch lũy sự gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng những mối quan hệ tuyệt vời v&agrave; mang đến cho bạn sức khỏe, hạnh ph&uacute;c v&agrave; sức sống.</span></p>
<p><a href="https://i.pinimg.com/564x/36/e9/75/36e975792288a068ee3dd3a39793822e.jpg"&g t;<em><span style="color: #0563c1; font-weight: 400;"><img src="https://i.pinimg.com/564x/36/e9/75/36e975792288a068ee3dd3a39793822e.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></em></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Bạn sẽ cần một la b&agrave;n phong thủy tốt</span></em></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Học c&aacute;ch chọn một ng&ocirc;i nh&agrave; phong thủy thật sự th&uacute; vị khi bạn biết những g&igrave; cần t&igrave;m. Ngo&agrave;i ra bạn phải biết những g&igrave; để tr&aacute;nh. N&oacute; cũng sẽ gi&uacute;p bạn ph&aacute;t triển đ&ocirc;i mắt phong thủy của ri&ecirc;ng bạn. V&agrave; c&oacute; một ng&ocirc;i nh&agrave; tuyệt vời c&oacute; nghĩa l&agrave; may mắn chảy trong suốt cuộc đời. Bạn sẽ tận hưởng sự gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; thịnh vượng v&agrave; c&aacute;c mối quan hệ tuyệt vời nếu bạn c&oacute; thể chọn một ng&ocirc;i nh&agrave; phong thủy tuyệt vời.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Một khi bạn biết số kua bạn phải kiểm tra xem bạn l&agrave; một nh&oacute;m đ&ocirc;ng hoặc nh&oacute;m ph&iacute;a t&acirc;y. Nếu người trụ cột l&agrave; từ nh&oacute;m đ&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; số kua - 1,3,4,9 gia đ&igrave;nh sẽ được hưởng lợi từ một ng&ocirc;i nh&agrave; phải đối mặt với Đ&ocirc;ng, Bắc, Nam, Đ&ocirc;ng Nam.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Nếu người chiến thắng b&aacute;nh m&igrave; l&agrave; từ nh&oacute;m t&acirc;y &nbsp;c&oacute; nghĩa l&agrave; số kua - 2, 6,7,8 gia đ&igrave;nh sẽ được hưởng lợi từ một ng&ocirc;i nh&agrave; phải đối mặt với T&acirc;y Bắc, T&acirc;y Nam, T&acirc;y, Đ&ocirc;ng Bắc.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Bạn sẽ cần một la b&agrave;n phong thủy <span><a href="http://www.calendarone.com/UserProfile/tabid/658/userId/2487015/language/e n-US/Default.aspx"><strong>BDS</strong></a>&nbsp;</s pan>tốt . Kh&ocirc;ng chỉ bất kỳ la b&agrave;n n&agrave;o kh&aacute;c. Trong một la b&agrave;n th&ocirc;ng thường, bạn sẽ t&igrave;m thấy 4 hướng ch&iacute;nh l&agrave; hướng bắc, nam, đ&ocirc;ng, t&acirc;y v&agrave; 4 hướng phụ đ&ocirc;ng bắc, đ&ocirc;ng nam, t&acirc;y bắc v&agrave; t&acirc;y nam. V&igrave; vậy, đ&oacute; l&agrave; tổng cộng 8 hướng. </span></p>
<p><a href="https://i.pinimg.com/564x/c1/60/40/c1604094160e76206ec97643a6950104.jpg"&g t;<em><span style="color: #0563c1; font-weight: 400;"><img src="https://i.pinimg.com/564x/c1/60/40/c1604094160e76206ec97643a6950104.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></em></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #000000; font-weight: 400;">M&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n rất mạnh mẽ</span></em></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Một la b&agrave;n phong thủy sẽ kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; 8 hướng nhưng mỗi hướng được chia th&agrave;nh 3 hướng phụ. V&igrave; vậy, bạn c&oacute; một hướng của 24 hướng trong loại la b&agrave;n. V&igrave; vậy, bạn sẽ biết ch&iacute;nh x&aacute;c nếu bạn đang phải đối mặt với ph&iacute;a bắc sau đ&oacute; l&agrave; n&oacute; về ph&iacute;a bắc 1, ph&iacute;a bắc 2 hoặc ph&iacute;a bắc 3. Mỗi hướng được chia th&agrave;nh 3 hướng phụ.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">M&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n rất mạnh mẽ. V&igrave; vậy, theo&nbsp;<a href="http://www.feltonmcknight.ie/UserProfile/tabid/43/userId/891/Default.aspx" ><strong>Dịch vụ nh&agrave; đất</strong></a> e ven nếu nội thất của bạn bị những sai lầm phong thủy, bạn kh&ocirc;ng cần phải lo lắng nếu nh&agrave; của bạn &nbsp;th&iacute;ch phong cảnh tuyệt vời phong thủy v&agrave; m&ocirc;i trường xung quanh vật l&yacute; . Nhưng nếu cảnh quan đang bị phong thủy xấu th&igrave; ngay cả những m&oacute;n đồ phong thủy mạnh nhất trong nh&agrave; cũng sẽ yếu.</span></p>