<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Search
Khoa Hai
e.motion

lamnhan757|Vietnam


  • Nắm bắt các thông tin về khách hàng: Thông tin nhân khẩu như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email, nghề nghiệp…, các đặc điểm hành vi của khách hàng trước khi băt đầu một cuộc giao dịch. Nắm bắt nhu cầu cụ thể sau khi mua hàng.

 

  • Ứng dụng crm giúp bạn phân tích dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn.

 

  • Hệ thống CRM Plus cho phép người dùng hoàn toàn chủ động trong việc phân loại. tùy chỉnh các nhóm khách hàng theo đặc thù của doanh nghiệp như:  Nhóm khách hàng Vip, Nhóm khách hàng thân thiện, Nhóm khách hàng đã giao dịch….

 

lamnhan757 wrote a comment to the video Whose Voice are You Following?


hi


Page of 1

Visitors of my page


Исуса Христа Исуса Хр…
5 days ago
DawnieBeHappy DawnieBeHappy
19 days ago
Орловы Орловы
28 days ago
prince-of-peace prince-of-peace
49 days ago
aponder aponder
51 days ago
vitas9092 vitas9092
54 days ago
test2 test2
93 days ago
Later Day Pentecostal Church Later Day Pente…
97 days ago
Don't log my visits (change)

Page of 2